Pædagogisk vision

 

 

Luk alle
Åbn alle

I klubben gælder det ikke om at være verdensmester, men om at være med og bidrage med dét, man kan. Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og intentioner og inddrager dem, så de selv kan være med til at planlægge indholdet af dagen. I klubben indgår de i børnefællesskaber, hvor der er grobund for nye venskaber på tværs af skoler og klasser. Her møder de voksne, der udfordrer dem og skaber nogle rammer for, at de kan prøve noget nyt og deltage i aktiviteter, som de måske hverken troede, de kunne eller turde give sig i kast med.

Relationerne til børnene og de unge er klubmedarbejdernes stærkeste redskab. Vi møder børnene med vores forskellige fagligheder, og ud fra vores konkrete viden om børn og unges livsvilkår og vores intention om at understøtte relationerne, tilrettelægger vi aktiviteter, der kan være med til at udvikle dem og styrke børnefællesskabet.

Klubaktiviteter som rollespil, bål, madlavning- bagning, oplevelsesture og kreative aktiviteter m.v. er aldrig et mål i sig selv. De er tænkt ind som midler til at styrke trivslen og relationerne i fællesskabet, til at udvikle deres kompetencer og selvværd og give dem mod på livet.

I klubben møder børn og unge voksne, der vil og kan noget med børn og unge, og som hverken giver karakterer eller lommepenge. Vi bygger på nogle grundværdier, som tager udgangspunkt i ”det gode børneliv”: - at man har jævnaldrende at dele sine oplevelser med - at man har en betydningsfuld voksen i sit liv, som man føler sig tryg ved og som man kan betro sig til. - at man indgår i et forpligtende fællesskab med de andre medlemmer og voksne.

Klubben er et unikt, struktureret frirum, der tilbyder børnene og de unge nogle rammer, som kan styrke fællesskabet og være med til at udvikle deres sociale, individuelle, personlige og faglige kompetencer.

Sociale kompetencer:

 • Evnen til at leve i spændingsfeltet mellem JEG og VI
 • Evnen til at kunne respektere andres ret til at være, som de er
 • Evnen til at kunne rumme egne og andres følelser og meninger
 • Evnen til at kunne løse konflikter med fokus på sagen frem for personen
 • Evnen til at bevæge sig ind i fællesskaber med andre end dem, man plejer
 • Evnen til at behandle andre, som man gerne selv vil behandles.

Vi inddrager børn og unge gennem deres fælles interesser og har altid en intention med de aktiviteter, vi sætter i gang.

Individuelle kompetencer:

 • Evnen til at fornemme, hvem jeg er, og hvad jeg vil
 • Evnen til at stå til ansvar for egne værdier
 • Evnen til at kunne afklare egne ønsker, håb og drømme
 • Evnen til at sætte grænser
 • Evnen til at tage ansvar for egen krop og egne handlinger og træffe det gode valg

Vi er åbne og nysgerrige, stiller spørgsmål og skaber rammer, hvor det kan lade sig gøre. Vi tilrettelægger aktiviteter ud fra børnenes aktuelle motivation og - skiftende - interesser.

Personlige kompetencer:

 • Evnen til at navigere i ukendt terræn
 • Evnen til at bevæge sig ud af trygge rammer og være interesseret i ting og aktiviteter,
  man ikke kender i forvejen

Evnen til at kunne argumentere for sine til- og fravalg. Vi skaber et frit rum ved at sætte rammer og stille krav. Børnene og de unge får lov til at øve sig i små og trygge rammer, før de bevæger sig ud i større og mere ukendte sammenhænge.

Faglige kompetencer:

 • Evnen til at lære og til at fordybe sig
 • Evnen til at holde fokus og koncentrere sig
 • Evnen til at forpligte sig

Evnen til at være i nuet.
Vi planlægger forløb, hvor der er tydelige rammer og formål med aktiviteterne, og stiller krav til det enkelte barn. Vi er gode rollemodeller og understøtter de faglige kompetencer, der skal ruste dem til deres fremtidige valg.

Trivsel og udvikling af børnenes sociale kompetencer er vores spidskompetencer. Vi ved, at trivsel er en forudsætning for læring, og vi sørger for, at alle har mulighed for at opleve sig som en del af et fællesskab. Et fællesskab, der kan øge trivslen og selvværdet og gøre dem parate til at lære, så de kan blive så dygtige, som de kan.

Vores pædagogiske arbejde handler om det enkelte barns trivsel, hvad enten der har været i skolegården, klasselokalet eller klubben. Vi er generelt gode til at observer børns indbyrdes relationer og dynamik og tilrettelægger forløb, der sigter på at ændre mønstre i børnegruppen.

 • Klubmedarbejderne arbejder inkluderende ved først og fremmest at se børnegruppens dynamikker og sociale udfordringer med nye øjne
 • Klubmedarbejderne tilrettelægger aktiviteter ud fra børns aktuelle motivation og skiftende interesser
 • Klubmedarbejdernes tilstedeværelse i klub - skoletiden er med til at skabe en indsigt i børnenes indbyrdes relationer/konflikter, som de efterfølgende kan arbejde videre med at løse i såvel skolen som klubben.
 • Klubmedarbejderne kan bidrage med social træning med enkelte børn og i gruppesammenhæng, der lærer dem at agere hensigtsmæssigt sammen med andre.
 • Klubmedarbejderne har med deres mange forskellige uddannelsesbaggrunde en faglig viden, som de kan bruge til at etablere supplerende læringsforløb i såvel skole, som klub.

I vores klub skal alle børn kunne være en del af fællesskabet uanset hvem man er.