Pædagogisk vision

Klub Nords vision

Klub Nord er meget andet og mere end et traditionelt fritidstilbud. Klubben spiller en vigtig
rolle i forhold til at skabe en sammenhængende hverdag for dagens børn og unge. Nu
handler det ikke længere kun om at få børn og unge væk fra gadehjørnerne, men op af
stolene og væk fra skærmen derhjemme og ind i børnefællesskaber, hvor de kan vokse og
udvikle sig og blive så dygtige, som de kan - i nære relationer til andre børn og voksne, de
kender og er trygge ved.

HVAD HAR DU LYST TIL – OG MOD PÅ?

I klubben gælder det ikke om at være verdensmester, men om at være med og bidrage
med dét, man kan. Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og intentioner og
inddrager dem, så de selv kan være med til at planlægge indholdet af dagen. I klubben
indgår de i børnefællesskaber, hvor der er grobund for nye venskaber på tværs af skoler
og klasser. Her møder de voksne, der udfordrer dem og skaber nogle rammer for, at de
kan prøve noget nyt og deltage i aktiviteter, som de måske hverken troede, de kunne eller
turde give sig i kast med.

Relationerne til børnene og de unge er klubmedarbejdernes stærkeste redskab. Vi møder
børnene med vores forskellige fagligheder, og ud fra vores konkrete viden om børn og
unges livsvilkår og vores intention om at understøtte relationerne, tilrettelægger vi
aktiviteter, der kan være med til at udvikle dem og styrke børnefællesskabet.

Klubaktiviteter som rollespil, bål, madlavning- bagning, oplevelsesture og kreative
aktiviteter m.v. er aldrig et mål i sig selv. De er tænkt ind som midler til at styrke trivslen og
relationerne i fællesskabet, til at udvikle deres kompetencer og selvværd og give dem mod
på livet.

DET GODE BØRNELIV

I klubben møder børn og unge voksne, der vil og kan noget med børn og unge, og som
hverken giver karakterer eller lommepenge. Vi bygger på nogle grundværdier, som tager
udgangspunkt i ”det gode børneliv”: - at man har jævnaldrende at dele sine oplevelser
med - at man har en betydningsfuld voksen i sit liv, som man føler sig tryg ved og som
man kan betro sig til. - at man indgår i et forpligtende fællesskab med de andre
medlemmer og voksne.

Klubben er et unikt, struktureret frirum, der tilbyder børnene og de unge nogle rammer,
som kan styrke fællesskabet og være med til at udvikle deres sociale, individuelle,
personlige og faglige kompetencer.

Sociale kompetencer:

 • Evnen til at leve i spændingsfeltet mellem JEG og VI
 • Evnen til at kunne respektere andres ret til at være, som de er
 • Evnen til at kunne rumme egne og andres følelser og meninger
 • Evnen til at kunne løse konflikter med fokus på sagen frem for personen
 • Evnen til at bevæge sig ind i fællesskaber med andre end dem, man plejer
 • Evnen til at behandle andre, som man gerne selv vil behandles.

Vi inddrager børn og unge gennem deres fælles interesser og har altid en intention med
de aktiviteter, vi sætter i gang.

Individuelle kompetencer:

 • Evnen til at fornemme, hvem jeg er, og hvad jeg vil
 • Evnen til at stå til ansvar for egne værdier
 • Evnen til at kunne afklare egne ønsker, håb og drømme
 • Evnen til at sætte grænser
 • Evnen til at tage ansvar for egen krop og egne handlinger og træffe det gode valg

Vi er åbne og nysgerrige, stiller spørgsmål og skaber rammer, hvor det kan lade sig gøre.
Vi tilrettelægger aktiviteter ud fra børnenes aktuelle motivation og - skiftende - interesser.

Personlige kompetencer:

 • Evnen til at navigere i ukendt terræn
 • Evnen til at bevæge sig ud af trygge rammer og være interesseret i ting og aktiviteter,
  man ikke kender i forvejen

Evnen til at kunne argumentere for sine til- og fravalg
Vi skaber et frit rum ved at sætte rammer og stille krav. Børnene og de unge får lov til at
øve sig i små og trygge rammer, før de bevæger sig ud i større og mere ukendte
sammenhænge.

Faglige kompetencer:

 • Evnen til at lære og til at fordybe sig
 • Evnen til at holde fokus og koncentrere sig
 • Evnen til at forpligte sig

Evnen til at være i nuet
Vi planlægger forløb, hvor der er tydelige rammer og formål med aktiviteterne, og stiller
krav til det enkelte barn. Vi er gode rollemodeller og understøtter de faglige kompetencer,
der skal ruste dem til deres fremtidige valg.

FÆLLESKAB!

Trivsel og udvikling af børnenes sociale kompetencer er vores spidskompetencer. Vi ved,
at trivsel er en forudsætning for læring, og vi sørger for, at alle har mulighed for at opleve
sig som en del af et fællesskab. Et fællesskab, der kan øge trivslen og selvværdet og gøre
dem parate til at lære, så de kan blive så dygtige, som de kan.

TRIVSEL OG LÆRING

Vores pædagogiske arbejde handler om det enkelte barns trivsel, hvad enten der har
været i skolegården, klasselokalet eller klubben. Vi er generelt gode til at observer børns
indbyrdes relationer og dynamik og tilrettelægger forløb, der sigter på at ændre mønstre i
børnegruppen.

 • Klubmedarbejderne arbejder inkluderende ved først og fremmest at se
  børnegruppens dynamikker og sociale udfordringer med nye øjne
 • Klubmedarbejderne tilrettelægger aktiviteter ud fra børns aktuelle motivation og
  skiftende interesser
 • Klubmedarbejdernes tilstedeværelse i klub - skoletiden er med til at skabe en
  indsigt i børnenes indbyrdes relationer/konflikter, som de efterfølgende kan arbejde
  videre med at løse i såvel skolen som klubben.
 • Klubmedarbejderne kan bidrage med social træning med enkelte børn og i
  gruppesammenhæng, der lærer dem at agere hensigtsmæssigt sammen med
  andre.
 • Klubmedarbejderne har med deres mange forskellige uddannelsesbaggrunde en
  faglig viden, som de kan bruge til at etablere supplerende læringsforløb i såvel
  skole, som klub.

I vores klub skal alle børn kunne være en del af fællesskabet uanset hvem man er.